Omtrent onze stichting

Wie zijn wij

Natuurlijk Ouddorp, nader te noemen NO, bestaat sinds 2015 en is een spontaan ontstaan “burgerinitiatief”. Het initiatief komt voort uit een sterke behoefte om een halt toe te roepen tegen de tomeloze recreatiebouw op de Kop van Goeree. Die tomeloze recreatiebouw leidt tot een groot verlies  van natuur en landschappelijke kwaliteit, tot onbeheersbare verkeersdrukte en -onveiligheid in piekperioden en tot verlies aan (zondags)rust waar zo sterk aan wordt gehecht. De bestaande cultuur van de bevolking, de recreant en de bijzondere identiteit van het gebied sporen niet met die recreatiebouw.

Inmiddels past dit burgerinitiatief volledig in de nieuwe Zeeuwse beweging en vereniging  “Bescherm de Delta”. NO is lid van die vereniging. Daarmee is onze focus verbreed van de Kop van Goeree naar het eiland Goeree & Overflakkee.

Het burgerinitiatief NO bestaat uit een actieve kern van actievoerders en een schare sympathisanten. Laatstgenoemden leveren mentaal-kritische ondersteuning en ook andere vormen van support. NO is daarmee geheel een organisatie van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor behoud van het goede op de Kop van Goeree en met name Ouddorp.

Teneinde serieus en ontvankelijk te worden genomen door politieke partijen en andere organisaties is het burgerinitiatief op 3 maart 2018 versterkt door de oprichting van een Stichting Natuurlijk Ouddorp (KV/ab/2018.000493.01). Mogelijk wordt die rechtsvorm omgezet in een vereniging omdat daaraan behoefte is gebleken.

Onze missie

NO zet zich in voor een verantwoorde (door)ontwikkeling van de Kop van Goeree en Ouddorp in het bijzonder. Met lede ogen wordt thans aangezien dat de recreatiebelangen veel kapot maken van wat nog mooi en bijzonder is aan het gebied en aan de cultuur van de bevolking. Verantwoord ontwikkelen betekent het afwegen van alle belangen bij de gebiedsontwikkeling met inbegrip van die van het rentmeesterschap voor toekomstige generaties en behoud van onze planeet. De huidige recreatiebelangen domineren de huidige ontwikkeling veel te veel. De (gemeente)politiek heeft volgens NO te weinig oog voor de andere belangen bij de ontwikkeling van de Kop van Goeree. Deze opvatting heeft dus geleid tot de oprichting van NO en ook van het andere burgerinitiatief, met grotendeels dezelfde invalshoek, OKRR (Ouddorp, Kust, Ruimte en Rust). Dergelijk initiatieven zijn een teken aan de wand, zeker als rekening wordt gehouden met het vele onbetaalde werk dat daarmee gepaard gaat.

Onze visie

Wat houdt verantwoord ontwikkelen voor de Kop van Goeree volgens ons in?

 1. Stoppen met de bouw van nog meer recreatie-eenheden.
  Niet nog meer recreatieterreinen volbouwen. En zeker niet tussen de Oude Nieuwlandseweg en de Vrijheidsweg (actueel punt in de gemeenteraad van maart 2019).
  Geen recreatie mogelijkheden in het zogenoemde Kroonjuwelengebied en in het karakteristieke Zandwallengebied.
  De verstening van het landschap stoppen. Ook als dat “vermomd” plaats vindt onder exotische namen als ecolodges en dergelijke.
  Zorg dragen voor de huisvesting voor de “normale man” en de lokale ondernemer met de kleine portemonnee.
 2. De openheid van het landschap behouden waar bewoners en recreanten zo van houden.
  Niet nog meer landbouwgrond opofferen aan recreatie. Belangrijke zichtlijnen en het bevrijdende gevoel van ruimte behouden.
 3. De historische identiteit (het karakter) van het gebied in stand houden.
  De mooie duinlandschappen, de strandpolders, de zandwallen en de schurvelingen koesteren. Geen kunstmatige en onnodig dure natuur.
  Beperk de dramatische teruggang van het aantal weidevogels en insecten die de voedselkringloop in stand houden.
  Duurzaamheid is ook onze leidraad.
 4. De cultuur (mentaliteit) van de bevolking respecteren.
  Behoud van de (zondags)rust waar velen aan hechten. De kerkelijke gezindheid, praktijk van de bevolking en van veel recreanten (die daarom ook voor Ouddorp en omgeving kiezen) als te respecteren uitgangspunt kiezen bij de verdere ontwikkeling. Dat noemen wij dus “verantwoord ontwikkelen”.
 5. Herstel van kerkenpaden.
  De historische kerkenpaden vormen een prachtig cultureel erfgoed en geven betekenis aan het verblijf op de Kop van Goeree. Als de paden aanééngesloten zouden worden zouden deze een uniek wandelgebied kunnen vormen voor bewoners en recreant. Dat trekt ook het goede toerisme aan.
 6. De verkeersdrukte en de -onveiligheid daardoor in de zomerperiode beperken.
  Keer op keer is duidelijk geworden dat de bevolking daar veel last van heeft. De infrastructuur is qua wegen, parkeren, riolering, waterbeheer, elektriciteit en dergelijke daar niet op berekend. Huidige karakteristieke kleinschalige wegenstructuur mag zeker niet opgeofferd worden aan de recreatiebelangen die nu de ontwikkeling zo onverantwoord domineren.
 7. Zorg voor handhaafbaar beleid.
  Daarvan is nu geen sprake bij bijvoorbeeld mini- en boerderijcampings die hun illegale praktijk van grootschalig verblijf niet gecorrigeerd zien. Alleen handhaafbaar beleid is zinvol; anders is het gewoon bedrog.